Artotéka města Plzně

Statut

Statut Artotéky města Plzně

(Usnesení RMP č. 208/16)

 

 čl. 1

Artotéka města Plzně byla zřízena usnesením Rady města Plzně (dále jen „RMP“) č. 512 ze dne 5. října 1995 s tím, že svou činnost zahájila 1. 1. 1996.

čl. 2

Posláním Artotéky města Plzně je nabývat na základě kupních a darovacích smluv do majetku města Plzně výtvarná díla lokálních autorů a řádně o ně pečovat. Lokálními autory se míní umělci žijící či působící v plzeňském regionu, mající prokazatelný vztah k městu Plzni. Dále je povinností zpřístupnit veřejnosti informace o nabytých dílech na webových stránkách Artotéky města Plzně.

čl. 3

Artotéka města Plzně dále může nakupovat na základě výběru odborné komise umělecké dílo v maximální hodnotě 15 000 Kč, a to za účelem darování při příležitosti ocenění laureátů Ceny 1. června.

čl. 4

Při své činnosti se Artotéka města Plzně řídí Směrnicí o nakládání s movitým majetkem města Plzně, v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy ČR.

čl. 5

Finanční částka, určená na nákup výtvarných děl, péči o díla a znalecké a odborné posudky, je v daném roce každoročně na základě návrhu Odboru kultury Magistrátu města Plzně alokována v rozpočtu města Plzně – Odbor kultury MMP. Částka na nákup uměleckého díla za účelem darování při příležitosti ocenění Ceny 1. června je alokována v rozpočtu Odboru kultury MMP samostatně.

čl. 6

Artotéka města Plzně je organizačně přičleněna k Odboru kultury Magistrátu města Plzně. Ten zajišťuje a administruje její činnost.

čl. 7

Za účelem odborného posouzení výtvarných děl před jejich nabytím do majetku města Plzně zřizuje Rada města Plzně Komisi Artotéky města Plzně, jako svůj poradní a iniciativní orgán.

Magistrát města Plzně
Odbor kultury

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň